Varhaiskasvatuksen sisältöalueet

Matemaattinen-, luonnontieteellinen-, esteettinen-, eettinen-,   historiallis-yhteiskunnalinen- ja uskonnollis-katsomuksellinen orientaatio.

Päiväkoti Vekkulassa yllämainittuja varhaiskasvatuksen sisältöalueita pyrimme toteuttamaan lapsilähtöisesti ja kaikkia orientaatioita tasavertaisesti hyödyntäen. Lapsikäsityksemme mukaan lapsi oppii parhaiten leikkien, liikkuen, tutkien ja luovasti kokeillen.

Näkemyksemme mukaan lapsen oppimisen pohjana toimii hänen oma mielenkiintonsa oppimisaihetta kohtaan. Tällöin meidän aikuisten tehtävänä on toimia lapsen mielenkiinnon virittäjänä ja hänen omien mielenkiinnon kohteittensa soveltaminen oppimisen välineeksi.

Pyrimme myös havainnoimaan lasten eri oppimistapoja ja sitä kautta tarjoamaan heille erilaisia toimintamuotoja, jättämällä kuitenkin tilaa lapsen omalle kekseliäisyydelle.

Päivittäin annamme lapsille tilaisuuden sekä omaehtoiseen että ohjattuun leikkiin kaikkia aisteja hyödyntäen. Kasvattajina haluamme välittää lapsille tunteen, että arvostamme heidän leikkiään.

Autamme tarvittaessa leikin alkuun, havainnoimme ja tuemme leikkiä sekä varmistamme riittävän leikkirauhan, -ajan ja -välineet.

Monipuolisten leikkien avulla lapsi pystyy kartuttamaan tieto-taitoaan aina matemaattisesta eettiseen orientaatioon.