Lapsikäsitys

Työmme lähtökohtana on kunnioittaa jokaista lasta yksilönä sekä huomioida hänen oma luontainen tapansa oppia.

Haluamme taata lapsille turvallisen ja virikkeellisen ympäristön, jossa hän voi harjaannuttaa monipuolisia taitojaan.

Positiivisia vuorovaikutustilanteita luomalla pyrimme tukemaan lapsen myönteisen minäkuvan kehittymistä.

Haluamme rohkaista lasta toiset huomioivaksi ja itseään arvostavaksi yksilöksi.

Leikin arvostaminen lapsen ensisijaisena toimintona toteutuu Vekkulassa mm. tukemalla tilaisuutta pitkäkestoiseen, keskittyneeseen leikkiin.


Varhaiskasvatuksen arvopohja

Vekkulassa varhaiskasvatuksen arvopohjassa korostuu toisten huomioon ottaminen ja kunnioittaminen (mm. kauniit käytöstavat, oikean ja väärän erottaminen).

Haluamme kasvattajina toteuttaa ryhmässä tasavertaisuuden periaatteita yksilöllisyys huomioiden.

Voidaksemme taata saumattoman varhaiskasvatusyhteistyön, pyrimme varmistamaan avoimen ja rehellisen vuoro-
vaikutuksen lasten ja heidän vanhempien kanssa.

Näemme leikin itseisarvona ja kasvattajina varmistamme, että lapsilla on siihen oikeus päivittäin.

Leikki on Vekkulassa ensisijainen oppimisen väline.