Luova kokeminen ja ilmaiseminen Vekkulassa

Lasta rohkaistaan tutkimaan, kokeilemaan, pohtimaan, kyselemään ja ottamaan asioista selvää kaikkien aistiensa avulla.

Annamme lapsille mahdollisuuden kokea ja toteuttaa itseään kokonaisvaltaisesti sekä ohjatusti että omaehtoisesti.

Kannustamme lasta itseilmaisuun ja iloitsemaan sen mukanaan tuomasta positiivisesta tunteesta ja tuloksista.

Huomioimme jokaisen lapsen yksilöllisen tavan ilmaista itseään ja rohkaisemme kokeilemaan myös uusia ilmaisutapoja.

Mahdollistamme lapselle tilaisuuden käydä läpi kaikkia tunnetilojaan luovan ilmaisun keinoin toiset huomioon ottaen.

Keksimäänsä satuun lapset piirsivät omat
kuvituksensa mielikuviensa pohjalta.